Zespół Orzekający

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4

Posiedzenia Zespołu odbywają się
w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz. 10.00

Zespół orzeka:

  • o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
  • o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • od 1 września 2019r. na podstawie Zarządzenia nr 57/2019 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 lipca 2019r., poradnia wydaje również orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zgodnie z terenem działania poradni.

 

Zespół rozpatruje sprawy dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół położonych na terenie działania Poradni. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola czy szkoły, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły, działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Zespół orzeka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka lub na wniosek ucznia pełnoletniego.