Blog

Regulamin konkursu”STOP przemocy” 2022

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół ds. Działań Lokalnych  nr 4 działający w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w partnerstwie z Radą Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa.
 2. Konkurs rozpoczyna się 19 września 2022 r i trwać będzie do 22 listopada
  2022 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „STOP przemocy – Dom to bezpieczeństwo”.
 4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V – VIII Szkół  Podstawowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa.
 5. Szkoła deklarująca udział w projekcie wyraża zgodę na współpracę z organizatorami  konkursu, wykonanie zadań powierzonych pracownikom oświaty.

Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym.

 1. Praca konkursowa może być wykonana przez uczniów klas V – VIII szkół podstawowych, które zadeklarują gotowość udziału w przedsięwzięciu.
 2. Praca konkursowa zostaje dostarczona przez ucznia do wychowawcy klasy
  a następnie zostaje przekazana do pedagoga szkolnego w terminie ustalonym przez  szkołę.
 3. Pedagodzy szkolni wspólnie z nauczycielami plastyki  dokonują wstępnej oceny prac i przekazują do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie więcej niż 15 najwyżej ocenionych prac z danej placówki w dniach od 27 – 28 października 2022. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice
  w formacie nie mniejszym niż A4 (210 mm x 297 mm) i nie większym niż A3 (297 mm x 420 mm). Praca może mieć również charakter przestrzenny.
 5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wg oryginalnego pomysłu, wcześniej nieprezentowanymi.
 6. Każdy uczeń może przekazać tylko jedną pracę.
 7. Każdy uczestnik konkursu powinien czytelnie na odwrocie podpisać swoją prace – imię i nazwisko, wiek, nr telefonu kontaktowego do rodzica oraz opatrzyć tytułem „STOP przemocy”. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Praca musi zostać również podpisana przez rodzica lub opiekuna dziecka. Prace nie podpisane i anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora oceni otrzymane prace plastyczne w dniu 7 listopada 2022 r.,
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność, walory plastyczne, samodzielność wykonania przez uczestnika konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez informację zamieszczoną w dniu  15 listopada 2022 r. na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
  w Krakowie, www.poradnia4.krakow.pl oraz na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:  www.mops.krakow.pl, W informacji zostanie również podane miejsce i termin gali wręczenia nagród.
 4. Organizatorzy przewidują przyznanie równorzędnych nagród dla dwunastu dzieci  w formie rodzinnej sesji zdjęciowej.  
 5. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród.
 6. Jury ma prawo nieprzyznania nagród w przypadku małej ilości lub niskiego poziomu wykonanych prac.
 7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 9. Symboliczne wręczenie dyplomów nastąpi w dniu 22 listopada 2022, w miejscu wskazanym przez organizatora. Informacja o możliwości zrealizowania nagrody zostanie przekazana przez organizatora laureatom w trakcie gali, oraz zawarta w treści dyplomu.
 10. Osoby, które z przyczyn losowych nie będą mogły uczestniczyć w gali wręczenia nagród będą miały możliwość odebrać dyplom i pozyskać informację o realizacji nagrody od organizatora kontaktując się pod numer telefonu 660 637 777.
 11. Przewiduje się również wyróżnienie  dla szkoły, za największe zaangażowanie w realizowane przedsięwzięcie. Pod uwagę zostaną wzięte działania podjęte przez pracowników danej placówki oświatowej zmierzające do poszerzenia świadomości uczniów klas V do VIII w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. O wyróżnionej szkole zostanie zamieszczona informacja na stronie MOPS Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Rady Dzielnicy XVIII oraz poprzez przekazanie informacji do prasy lokalnej „Głos Nowej Huty” lub innych mediów.

Postanowienia końcowe:

 1. Podpisując pracę konkursową rodzic (opiekun) dziecka wyraża zgodę na:
  1. wykorzystanie pracy do stworzenia materiałów informacyjnych programu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tj. plakat, ulotka oraz na ekspozycję pracy przez organizatora w ramach wystaw pokonkursowych.
  2. na zamieszczenie pracy oraz imion, nazwisk i wieku laureatów na stronie www.mops.krakow.pl. oraz w prasie lokalnej,
  3. Potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte  w niniejszym regulaminie.
 1. Informacje o konkursie zostaną przekazane uczniom przez pedagogów lub wychowawców klas w szkołach.
 2. Regulamin niniejszego konkursu będzie udostępniony przez pedagogów szkół na prośbę osób zainteresowanych. Będzie również zamieszczony na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie www.poradnia4.krakow.pl,

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
 2. Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.