Przetarg

Numer sprawy: 2/P/PPP4/2020

Kraków, dn. 24.11.2020r.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 4 im. Janusza Korczaka w Krakowie os. Szkolne 27,w Krakowie,  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.. Remont pomieszczeń budynku na os. Kalinowym 18 na potrzeby  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 im. Janusz Korczaka  w Krakowie – IV etap prac.

Ogłoszenie Nr 615169-N-2020 z dnia 24.11.2020r.

SWIZ wraz z załącznikami

Zał. nr 8

a. Dokumentacja projektowa dotycząca remontu pomieszczeń:
b. Przedmiar robót:
c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.12.2020

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy z dnia 11.12.2020