pomoc psychologiczna

 • Badanie dojrzałości szkolnej
 • Opieka psychologa nad przedszkolami, szkołami, dyżury w placówkach
 • Diagnoza psychologiczna, dotycząca rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego dzieci i młodzieży
 • Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się
 • Terapia psychologiczna indywidualna i grupowa
 • Terapia rodzin
 • Mediacje
 • Diagnoza integracji sensorycznej
 • Konsultacje dla rodziców i nauczycieli, dotyczące problemów w nauce i zachowaniu dzieci i młodzieży
 • Pomoc grupowa dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli (warsztaty, prelekcje, grupy wsparcia)
 • Poradnictwo wychowawcze
 • Punkt Konsultacyjny Dziecka Zdolnego Dyslektycznego – diagnoza zdolności i uzdolnień
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia
 • Punkt Konsultacji Psychologiczno – Logopedycznej Dziecka Małego – diagnoza psychologiczno – logopedyczna dzieci do 3 roku życia