Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: poradnia4.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data sporządzenia deklaracji:
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Główna siedziba:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
os. Kalinowe 18 31-814 Kraków
126441885
sekretariat@poradnia4.krakow.pl

Filia :
os. Złotego Wieku 36
31-618 Kraków

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Łoboda kontakt sekretariat@poradnia4.krakow.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub elementu aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie dogodnego sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony ​ internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub elementu aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba: Kraków, os. Kalinowe 18
Poradnia mieści się w części budynku dawnej szkoły podstawowej w Krakowie – Nowej Hucie. Do poradni prowadzą schody. Platforma dla wózków inwalidzkich znajduje się przy schodach do budynku, jednak jeszcze nie jest uruchomiona z przyczyn konstrukcyjnych. Będzie uruchomiona w najbliższym możliwym terminie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Poradnia zlokalizowana jest na parterze i I piętrze. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i większość pomieszczeń Poradni. Jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Filia Poradni mieści się na os. Złotego Wieku 36 w części budynku szkoły podstawowej, zajmuje pomieszczenia na parterze. Do poradni prowadzą schody . Nie ma windy dla niepełnosprawnych , istnieje jednak możliwość wejścia po poradni przez szkołę, która dysponuje platformą dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i większość pomieszczeń Poradni. Jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.