Blog

Poradnia pracuje w formie pracy bezpośredniej.

Szanowni Państwo!
Poradnia pracuje w formie pracy bezpośredniej.
Poradnia jest czynna w godz. 8-18
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Poradnia wznawia działalność diagnostyczną w formie bezpośredniej pracy w zakresie wydawania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży.
Ze względu na obowiązujący stan epidemii, w pierwszej kolejności wznawiamy przyjmowanie dzieci, które wymagają diagnoz w zakresie wydania orzeczeń i opinii wymaganych przepisami prawa oświatowego (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego,
opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, nauczania domowego,
gotowości szkolnej) i w sprawach pilnych.
Z uwagi na przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii przyjmujemy wyłącznie osoby zdrowe (dotyczy zarówno dziecka jak i członków rodziny) oraz, które nie pozostają w kwarantannie. Przed spotkaniem rodzic będzie zobowiązany do zapoznania się z procedurami badania w systemie pracy stacjonarnej i wypełnienia ankiety dot. stanu zdrowia.
Prosimy, aby dziecko i rodzic przychodzący do poradni byli zaopatrzeni w
środki ochrony osobistej:
–maseczka lub przyłbica
–rękawiczki jednorazowe
Ewa Bochenek
dyrektor Poradni