"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Numer sprawy: 1/P/PPP4/2018
Kraków, dn. 12.09.2018r.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 4 im. Janusza Korczaka w Krakowie os. Szkolne 27, w Krakowie, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.. Remont istniejących pomieszczeń przeznaczonych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Nr 4 im. Janusz Korczaka w Krakowie os. Kalinowe 18 - I etap.


Ogłoszenie Nr -616207-N-2018 z dnia 12.09.2018r.

SWIZ wraz z załącznikami

Zał. nr 8

a) Dokumentacja projektowa

- Architektura- rzut parteru i I pietra

- Konstrukcja

- Instalacje elektryczne

b) Przedmiar robót

c) STWIORB

d) Pytania Wykonawcy z dn. 17.09.2018r i odpowiedzi Zamawiającego

e) Informacja z otwarcia ofert

f) Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy