"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."

(Janusz Korczak)


Zespół Orzekający
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4


Skład Zespołu Orzekającego:


 • mgr Ewa Bochenek - przewodnicząca
 • lek. Kazimiera Szaraniec - specjalista psychiatrii
 • mgr Dorota Wójcik-Słonina - pedagog
 • mgr Julia Kozakiewicz - psycholog

  Posiedzenia Zespołu odbywają się
  w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz. 10.00

  Zespół orzeka:


 • o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

 • o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

       Zespół rozpatruje sprawy dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół położonych na terenie działania Poradni. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola czy szkoły, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły, działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

       Zespół orzeka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka lub na wniosek ucznia pełnoletniego.


 •