"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."

(Janusz Korczak)

"WCZORAJ I DZIŚ PORADNI"WCZORAJPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 powstała w październiku 1958 roku z inicjatywy zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Wydziału Oświaty Dzielnicowej Rady Narodowej jako Poradnia Społeczno-Wychowawcza. Pierwszą siedzibą Poradni był skromny, 3-pokojowy lokal na osiedlu Stalowym 9, a jej kadrę stanowiło zaledwie kilku pracowników.Wychodząc naprzeciw specyficznym problemom rodzin przybyłych do Nowej Huty z różnych stron Polski, pracownicy Poradni zaczęli zajmować się dziećmi nie radzącymi sobie w nauce, zaniedbanymi, opóźnionymi w rozwoju. Najpilniej trzeba było rozwiązywać sytuację dzieci upośledzonych umysłowo oraz zaniedbanych wychowawczo.

Stąd już w 1959 roku powstały pierwsze klasy specjalne przy Szkole Podstawowej nr 92 - były one zalążkiem powstałej później Szkoły Specjalnej na os. Sportowym. Z początkiem lat 60-tych przystąpiliśmy jako pierwsza placówka w woj. krakowskim do badania dojrzałości szkolnej dzieci, podejmujących naukę w klasach pierwszych, a od 1968 roku do organizowania ognisk i klas wyrównawczych dla dzieci opóźnionych w rozwoju i zaniedbanych wychowawczo. Poszerzaliśmy stosowanie metod psychologicznych i pedagogicznych, ujmując zawsze sytuację dziecka w kontekście całokształtu jego potrzeb, w powiązaniu z jego środowiskiem i sytuacją rodzinną.

Z końcem 1967 roku przyjęliśmy imię Janusza Korczaka, a jego myśli stały się mottem naszej codziennej pracy.

Własnymi siłami szkoliliśmy nauczycieli przedszkoli i szkół w zakresie wykrywania zaburzeń, prowadzenia ukierunkowanej obserwacji, wyrównywania zaniedbań i opóźnień rozwojowych.

Otworzyliśmy również (1966 r.) dział poradnictwa zawodowego. Od roku 1969 datują się początki pracy terapeutycznej w zakresie reedukacji dysleksji i dysgrafii. Rok 1973 - to pierwsze kroki w zakresie logopedii, a także pierwszy kurs dla reedukatorów.

W 1974 roku przejęliśmy nowy lokal na os. Szkolnym 27, gdzie mieścimy się do dziś. Z otwarciem 14-stu pracowni, podjęliśmy nowe inicjatywy: systematyczną współpracę z przedszkolami (ze szkołami była prowadzona już od paru lat), pracę wychowawczą z młodzieżą szkół zawodowych, zajęcia wyrównawcze dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, terapię logopedyczną.

Rok 1975 to powołanie Zespołu Orzekającego przy naszej Poradni, a następny - to podjęcie pracy wychowawczo - terapeutycznej w Liceach Ogólnokształcących.

Od roku 1980 następuje rozszerzenie form działalności w zakresie:

• logoterapii,
• terapii zajęciowej,
• psychoterapii,
• systematycznej współpracy ze szkołami i przedszkolami,
• form samokształceniowych (kursy, treningi, studia podyplomowe).

W marcu 1988 roku uruchomiono Filię Poradni w Mistrzejowicach. Od tej daty rozpoczyna się także inicjatywa "otwartych drzwi" w szkołach ponadgimnazjalnych, tzw. wycieczek zawodoznawczych.

Rok 1990 to powstanie Krakowskiej Rady Poradnictwa, która doprowadziła do reorganizacji systemu poradnictwa. Z jej inicjatywy, poradnie stały się samodzielnymi jednostkami (przestała istnieć Wojewódzka Poradnia Wychowawczo - Zawodowa) - w 1993 roku poradnia w Nowej Hucie przyjęła nazwę Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4.

Nastąpił okres lawinowych szkoleń pracowników - kursów, warsztatów, treningów, co zaowocowało poszerzaniem oferty pracy Poradni, stosowaniem nowych form pracy w zakresie diagnozy i terapii, profilaktyki, psychoedukacji.

DZIŚ

Od kilkunastu lat Radę Pedagogiczną Poradni stanowi 43 pracowników pedagogicznych (33 psychologów, 5 pedagogów, 5 logopedów), którzy obejmują opieką psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną ok. 30 tys. dzieci i młodzieży, z ponad 100-tu placówek oświatowych terenu Nowej Huty.

Psycholodzy, opiekujący się przedszkolami, mają pod opieką po 6 - 8 przedszkoli, opiekujący się szkołami podstawowymi i gimnazjami - średnio po 3 szkoły (1000 uczniów), a współpracujący ze szkołami ponadgimnazjalnymi - średnio po 4 - 5 szkół (ok. 2500 uczniów).

Od wielu lat kładziemy nacisk na bezpośrednią pracę na terenie placówek, organizując stały dyżur psychologa, średnio 1 raz w miesiącu w każdej z placówek.

W celu umożliwienia rodzicom i młodzieży szybkich, doraźnych konsultacji specjalistycznych, uruchomione zostały w Poradni Punkty Konsultacyjne: logopedyczny, orientacji zawodowej i punkt konsultacji psychologiczno - logopedycznej dziecka zdolnego w wieku przedszkolnym. Wszystkie cieszą się ogromnym powodzeniem, a Punkt Logopedyczny był tak oblegany, że konieczne stało się wprowadzenie rejestracji.

W swojej ofercie mamy wiele grupowych i indywidualnych form zajęć z dziećmi i młodzieżą, prowadzonych zarówno na terenie Poradni, jak i w szkołach. Prowadzimy zajęcia, szkolenia, grupy wsparcia i warsztaty dla rodziców, pedagogów i nauczycieli.

Osiągane przez Poradnię efekty w pracy z dziećmi i młodzieżą są wynikiem dobrej współpracy z przedszkolami, szkołami i innymi instytucjami, działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin. Współpraca ta wypracowana jest na bazie wieloletnich doświadczeń.

(Szczegółowy wykaz oferowanych form pomocy Poradni można znaleźć w zakładce "Oferta" na stronie głównej.)