"Dziecko chce być dobre.
Jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie - wytłumacz,
jeżeli nie może - pomóż."

(Janusz Korczak)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 to instytucja oświatowa działająca na terenie Nowej Huty od ponad 50 lat. Powstała w celu wspomagania prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedów. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Obejmuje opieką przedszkola, szkoły z terenu Nowej Huty. Przyjmujemy bezpłatnie i bez skierowań dzieci i młodzież od wieku przedszkolnego do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Zadaniem Poradni jest:

 • świadczenie specjalistycznych, profesjonalnych usług w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki
 • profesjonalna pomoc w trudnościach dziecka( trudności w nauce, zaburzenia zachowania, zaburzony rozwój mowy, wady wymowy, zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego)
 • pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom

  Poradnia prowadzi:

 • opiekę nad przedszkolami, szkołami, dyżury w placówkach
 • diagnozę dot. rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego dzieci i młodzieży
 • diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się: dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz dyskalkulii
 • diagnozę więzi matka- dziecko ( dzieci młodsze)
 • diagnozę integracji sensorycznej
 • terapię indywidualną
 • terapię grupową
 • terapię rodzin
 • konsultacje dla nauczycieli i rodziców
 • terapię metodą Biofeedback
 • badania przesiewowe wzroku i słuchu ( „Platforma zmysłów”)
 • diagnozę niepowodzeń szkolnych
 • diagnozę dzieci zdolnych
 • terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży
 • rozwijanie postawy kreatywności i twórczego myślenia
 • diagnozę zaburzeń mowy
 • diagnozę i terapię dzieci z afazją
 • przesiewowe badania mowy w przedszkolach
 • profilaktykę logopedyczną
 • konsultację dla nauczycieli i rodziców
 • spotkania z rodzicami w przedszkolach
 • wspomaganie szkół i placówek


 • Zadania działu poradnictwa zawodowego:

 • diagnoza młodzieży pod kątem wyboru zawodu
 • wycieczki zawodoznawcze
 • indywidualne doradztwo zawodowe- pomoc w
 • wyborze kierunku kształcenia
 • prelekcje dla uczniów klas III gimnazjum na temat planowania kariery edukacyjno-zawodowej
 • warsztaty zawodoznawcze pt.: ”Kim być” dla uczniów klas III gimnazjum
 • spotkania dla rodziców uczniów klas III gimnazjum na temat: „ Moje dziecko wybiera zawodów”

  W Poradni prowadzona jest profesjonalna terapia grupowa dla uczniów:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 5,6-letnich
 • terapia pedagogiczna i zajęcia kompensacyjne dla dzieci klas I-III oraz IV-deficytami rozwojowymi
 • terapia pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • terapia kompleksowa (logopedyczno-pedagogiczna) dla dzieci z wadami wymowy oraz współwystępującymi trudnościami w nauce szkolnej
 • zajęcia terapeutyczno -rozwojowe dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • warsztaty integracyjne dla uczniów gimnazjum
 • Młodzieżowa Grupa Terapeutyczno -Rozwojowa dla gimnazjalistów i młodzieży licealnej
 • grupa wsparcia dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi klas V, VI
 • trening rozwoju umiejętności społecznych dla uczniów gimnazjum
 • trening myślenia twórczego dla dzieci klas II i III SP

  Dla rodziców proponujemy zajęcia:

 • Szkoła dla Rodziców
 • Szkoła dla Rodziców dzieci nadpobudliwych
 • Szkoła dla Nauczycieli i Wychowawców
 • Warsztat dla Rodziców "Bez klapsa - czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice"
 • Warsztat "Być Mamą"
 • spotkania psychoedukacyjne dla rodziców na terenie szkół
 • spotkania informacyjne dla rodziców uczniów kończących szkoły gimnazjalne
 • spotkania z logopedami dot. profilaktyki zaburzeń mowy

  Dla nauczycieli:

 • program profilaktyczno-wychowawczy A. Kołodziejczyka „ Spójrz Inaczej”
 • grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkoli pracujących z dziećmi nadpobudliwymi
 • grupa wsparcia dla logopedów
 • grupa wsparcia dla pedagogów
 • zajęcia psychoedukacyjne : warsztaty i treningi ( wg zgłoszenia szkół)
 • prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych •